fbpx

Obchodní podmínky

1. Informace o kupujícím a prodávajícím

Kupujícím / Uživatelem se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí Zákazník, fyzická nebo právnická osoba.

Prodávajícím a Poskytovatelem elektronických produktů a služeb se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí společnost OSVČ Michal Pavlačka, se sídlem Teyschlova 1090/21, 635 00 Brno, IČ: 04086112, zapsaná u Živnostenského úřadu Magistrátu města Brna.

Zmíněný OSVČ Michal Pavlačka. je výhradním distributorem elektronických produktů, živých akcí a dalších služeb dostupných na webech www.zivotnipromena.cz, www.zivotnipromena.cz/jak-sesta vit-dokonaly-trenink-na-hubnuti/ a www.moveyourbody.cz (dále jen webové stránky) a dále je provozovatelem všech zmíněných webů.

2. Informace o předmětu koupě

Předmětem smlouvy je právo Uživatele na přístup k tréninkovým video lekcím, které jsou přístupné ze serveru Poskytovatele a dalším službám Poskytovatele, které jsou nabízené na webových stránkách Poskytovatele.

Tento obsah je dostupný buď formou členství (pravidelný měsíční členský poplatek), online kurzu (jednorázová platba s přístupem k obsahu na určenou dobu), ebooku (jednorázová platba s možností obsah stáhnout) nebo webináře (jednorázová platba s přístupem k obsahu na určenou dobu).

O jaký typ obsahu se jedná, že vždy uvedeno a přesně specifikováno v elektronickém objednávkovém formuláři na webové stránce Poskytovatele.

Ukázková videa slouží jako úvod k online kurzu a k ověření technické dostupnosti pro uživatele. Poskytovatel má právo prohlížet si tato ukázková videa pro svoji osobní potřebu zdarma.
Předmětem smlouvy mohou být také živá setkání, akce či bootcampy, které jsou volně k zakoupení na webových stránkách Poskytovatele (dále jen “živé akce”).

Předmětem smlouvy mohou být dále fyzické produkty, cvičební vybavení či doplňky výživy, které jsou volně k zakoupení na webových stránkách Poskytovatele (dále jen “fyzické produkty”).

3. Rozsah služby

Uhrazením ceny produktu získává Uživatel právo na přístup k objednanému produktu Poskytovatele za účelem svého osobního vzdělávání a rozvoje.

4. Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel je povinen uhradit cenu online kurzu stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem).

Uživatel má právo na přístup k objednanému produktu nebo fyzicky přijít na živé setkání.

Uživatel je povinen otestovat před uhrazením kurzovného, zdali mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa na serveru Poskytovatele. Úhradou objednávky online kurzu Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotný online kurz. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.

Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 11. Ochrana autorských práv a dobrého jména Poskytovatele.

5. Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi tykajícími se objednávky, a to na serveru Poskytovatele.

Kupující objednává předmět koupě, který je vždy uveden a přesně specifikován na prodejní stránce produktu a v elektronickém objednávkovém formuláři na webové stránce Poskytovatele. Objednávka vzniká vyplněním a odeslání elektronického formuláře.

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a Kupujícímu a Prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě, včetně všech bonusů a Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce Poskytovatele, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

6. Kupní cena, daňový doklad

V přihlašovacím formuláři na webové stránce Poskytovatele najdete všechny ceny služeb. Ceny jsou uvedeny jako konečné.

Daňový doklad bude Kupujícímu vystaven na základě uhrazené zálohové faktury. Daňovy doklad slouží jako doklad o zakoupení a Kupujícímu je zasílán automaticky elektronickou formou po úhradě kupní ceny.

7. Způsob a forma platby

Způsob platby
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s.

Možnosti plateb
a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.
b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, Fio, KB, mBank a další.

Forma platby
Platbu je možné provést jednorázově.

Bonusy
Všechny bonusy, na které má Kupující nárok, budou zpřístupněny v členské sekci, a to za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a Kupující nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

8. Garance vrácení peněz a Reklamace

Za své produkty ručí OSVČ Michal Pavlačka zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.

Elektronické produkty a služby
Při objednání online kurzu má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději 30. den ode dne objednání včetně. Odstoupení je možno provést pouze elektronickou formou na e-mailu: info (zavináč) vyzvajezivot.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury (daňového dokladu) a čísla účtu, kam chce kupující poukázat finanční prostředky.

Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy, který bude obsahovat přiložený daňový doklad.

Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy kupujícímu zaniká přístup do členské sekce placeného online kurzu a kupující nebude mít nadále právo daný online kurz využívat.

V případě, že Kupujícímu byly, ještě před podáním odstoupení od smlouvy, vyexpedovány fyzické produkty jako bonusy k hlavnímu předmětu kupní smlouvy, nenáleží Poskytovateli povinnost vracet plnou cenu hlavního předmetu koupě, nýbrž tato cena může být ponížena o plnou hodnotu těchto bonusů, včetně nákladů na poštovné. V takovém případě bude vždy dopředu uvedeno, o jakou částku se vrácená částka poníží.

Živé akce
V případě živých akcí, pokud se Kupující nechce živé akce zúčastnit, musí Poskytovatele (Michal Pavlačka) o této skutečnosti informovat minimálně 7 dní před datem konání živé akce. Pokud je nahlášení neúčasti Kupujícího v termínu kratším než 7 dní od konání živé akce, nenáleží Poskytovali povinnost cenu vstupného vracet z důvodu nákladů spojených s prodejem lístku. Uživatel má možnost svůj lístek přeprodat či darovat osobě blízké.

9. Práva a povinnosti Poskytovatele

Poskytoval má povinnost nastavit Uživateli přístupová práva k objednanému online produktu do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady nebo první splátky kurzovného od Uživatele na svůj účet. Materiály kurzu budou zveřejňovány postupně.

Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k online kurzu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek 10 těchto podmínek.

Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách a to s využitím emailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí emailovou zprávou.

Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění veškerých technických problémů na jeho straně. Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku.

10. Ochrana autorských práv a dobrého jména Poskytovatele

Online kurz je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

Uživatel se zavazuje nestahovat videa z online kurzu na svůj pevný disk či jiné offline či online médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci online kurzu.

Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa online kurzu umístěna.

Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo), skrz které se provádí autorizace přístupu k online produktům. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.

V případě prokázaného porušení tohoto článku 10 zaplatí Uživatel Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé takové porušení.

Uživatel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Uživatel se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalosoutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení online produktů. V případě nedodrření této povinnosti zaplatí Uživatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každé takové porušení.

11. Závěrečná ustanovení

Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci online kurzů Poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům tématu přeměna postavy a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým Uživatelé jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Přístup k přeměně postavy je odpovědností každého Uživatele a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občansky zákoník, proto na právní vztahy Poskytovatele a Uživatele nedopadá.

Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

Odkaz na:  Zásady ochrany osobních údajů  |  Kontakty